نادر کاظمی در جلسه پدافند غیر عامل شهرستان پلدشت که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، با اشاره به اهمیت پدافند غیر عامل گفت: تهدیدهای مردم محور یکی از تهدید هایی است که دشمن در آن سعی دارد مردم را نسبت به دولت بد بین کرده و نا کارآمد نشان دهد.
وی با اشاره به اینکه در طول روز با مسائل مربوط به پدافند غیر عامل در ارتباط هستیم، تصریح کرد: آموزش و نهادینه سازی پدافند غیر عامل یکی از ضروریات بوده و مردم باید نسبت به این امور آگاهی و آشنایی داشته باشند.