علی اصغرزاده با اشاره به فصل برداشت هنداونه در پلدشت گفت: امسال همانند سال های گذشته بیشترین هندوانه آذربایجان غربی از اراضی کشاورزی پلدشت برداشت می شود.
وی تصریح کرد: حدود ۶۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت هندوانه رفته است و به طور میانگین هندوانه کاران در اراضی کشاورزی پلدشت از هر هکتار ۵۰ تا ۶۰ تن محصول برداشت می کنند.
مدیر جهاد کشاورزی پلدشت افزود: قسمت عمده این اراضی به روش تیپ آبیاری شده است که مصرف آب در این روش کمتر از گندم بوده و در هر هکتار ۶۰ درصد صرفه جویی می شود.
به گفته وی پیش بینی می شود امسال ۴۰ هزار تن از این محصول برداشت شود.