پاکیزه مدیر پروژه مزرعه کرانه در جریان بازدید عبدالله نژاد فرماندار پلدشت و یاسر محمد زاده بخشدار مرکزی از روند برداشت محصول بادام زمینی که در 20 هکتار از اراضی دشت یار آغلی این شهرستان کشت شده است اظهار داشت :این محصول یکسال بعنوان محصول ازمایشی در این اراضی کشت گردید و بعلت جواب دهی مناسب 20 هکتار از محصول بادام زمینی در این اراضی زیر کشت رفته است و بعلت مرغوبیت اراضی در هکتار بصورت میانگین 4و نیم تن از این محصول برداشت میشود که میانگین برداشت در نقاط دیگر کشور حدود یک تن بیشتر است
پاکیزه با اشاره به اینکه محصول برداشت شده از این اراضی دارای کیفیت بسیار مناسبی است گفت:با اجرایی شدن این طرح برای 200 نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد شده است.