در جریان بازدید دوره ای از روستاها و بررسی مسائل و مشکلات موجود در آنها یاسر محمد زاده بخشدار مرکزی از روستاهای قره خوجالو،اروج محمد ،قوطان و نظرخان بازدید نمود.
بخشدار مرکزی پلدشت در ادامه این بازدیدها بمنظور بررسی آخرین وضعیت پروژه های آبیاری تحت فشار در محدوده اراضی طرف قرار داد با شرکت سگال آذر ،در جلسه ای که با حضور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و دست اندرکاران پروژه در محل کارگاه تشکیل یافت شرکت نمود.
در این جلسه با توجه به پیشرفت 95 درصدی شبکه گذاری مزارع ،مقرر شد عوامل اجرایی شرکت و مالکین اراضی نسبت به تحویل اقلام اجراشده در محدوده اراضی تحت مالکیت مبادرت نمایند.